+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  102.ANUNÞ PUBLICITAR PENTRU ACHIZIÞIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE
 
   

 
 

ANUNÞ PUBLICITAR

PENTRU ACHIZIÞIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare ºi consultanþã)

Achizitia se va desfãºura pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est, oraºul Piatra Neamþ ºi Iaºi; Lotul 2-Regiunea Sud-Est, oraºul Constanþa ºi Tulcea; Lotul 3-Regiunea Sud-Muntenia, oraºul Piteºti ºi Ploieºti; Lotul 4-Regiunea Sud-Vest, oraºul Craiova ºi Târgu Jiu; Lotul 5-Regiunea Vest, oraºul Timiºoara ºi Deva; Lotul 6-Regiunea Nord-Vest, oraºul Bistriþa ºi Cluj-Napoca;  Lotul 7- Regiunea Centru, oraºul Sibiu ºi Tîrgu Mureº; Lotul 8- Regiunea Bucuresti-Ilfov, oraº Bucureºti.

Denumirea contractului: Servicii de organizare evenimente pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332-Lotul...”

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.

Tipul contractului: de prestãri servicii

Durata contractului:  de la data semnãrii pânã la data de 30.11.2013

Valoarea estimatã a contractelor: Lot 1-71.970,87 lei; Lot 2-71.970,87 lei; Lot 3-71.970,87 lei; Lot 4-71.970,87 lei; Lot 5-71.970,87 lei; Lot 6-71.970,87 lei; Lot 7-71.970,87 lei; Lot 8-47.980,58 lei.

Criteriul de atribuire: preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro, persoana de contact Agachi Dumitra, email: mona.agachi@irecson.ro,

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau  apasati aici.

 Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru depunerea ofertelor: 18.12.2012, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora ºedinþei de deschidere: 18.12.2012, ora.11.00, la sediul achizitorului.

ERATA nr.1

In atentia potentialilor ofertanti !
Datorita unie erori de redactare a fost scris gresit numarului contractului de finantare in cadrul documentatiei de atribuire.
Numarul contractului, eronat : POSDRU/92/3.1/S/61323
Numarul contractului, corect: POSDRU/92/3.1/S/61332
Documentatia a fost corectata si repostata pe site la ora 11.10 in data de 11.12.2012.

Erata nr. 2

La documentatia pentru ofertanti in caietul de sarcini, regiunea Sud-Muntenia s-a strecurat o erorare la punctul 2 si 3.
Punctul 2
Expresia gresita: 2. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de examinare: Ploiesti, Targoviste, Pitesti
Expresia corecta: 2. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de examinare: Pitesti, Ploiesti, Ploiesti
Punctul 3
Expresia gresita: 3. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de consultanta: Ploiesti, Targoviste, Pitesti
Expresia corectã: 3. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de consultanta: Pitesti, Ploiesti, Ploiesti


Erorile au fost corectate in documentatie si documentatia a fost repostata la ora. 16.00, in data de 11.12.2012.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table