+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Curs de limba germana generala - Nivel avansati
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul este al patrulea modul din cursul de germanã generalã ºi se adreseazã celor interesaþi sã comunice în limba germanã, vizându-se deopotrivã fluenþa ºi acurateþea exprimãrii scrise ºi orale.
Cursul este structurat pe durata a 3 luni (13 sãptãmâni – 4 ore pe sãptãmânã, total 52 de ore) ºi poate avea loc atât la sediul IRECSON din Str. Francezã nr. 66, Bucureºti, respectiv la sediile IRECSON din alte localitãþi, sau, la cererea cursanþilor, la sediul firmei lor, în zilele ºi la orele convenite împreunã cu lectorul.
Pentru a putea participa la curs, sunt necesare cunoºtinþe de limba germanã la nivel mediu.
Cursul se poate finaliza cu un examen de certificare a cunoºtinþelor.

NIVEL ªI TEMATICÃ
Nivelul cursului este AVANSAÞI, scopul fiind de a consolida cunoºtinþele de nivelul MEDIU 2 ºi de a deschide cursanþilor calea cãtre acumularea individualã de cunoºtinþe, cu aplicabilitate în diverse domenii .
Cursul abordeazã o varietate de teme, susþinute de cunoºtinþe de limbã (gramaticã ºi vocabular), aºa încât sã se realizeze toate funcþiile comunicãrii scrise ºi orale.

OBIECTIVE
1. Stãpânirea de cãtre cursanþi a celor 4 competenþe de comunicare la nivelul AVANSAÞI.
2. Susþinerea unei conversaþii în limba germanã cu un partener sau în grup în contexte de comunicare diferite.
3. Comunicare scrisã de mai multe tipuri (mesaje, referate, scrisori oficiale ºi neoficiale).
4. Stãpânirea noþiunilor fundamentale de gramaticã a limbii germane.

La sfârºitul modulului, cursanþii trebuie sã aibã urmãtoarele calitãþi ale exprimãrii:
1. Folosire variatã ºi corectã a structurilor gramaticale învãþate.
2. Receptare perfectã (fãrã accent). Fluenþã, tempo al vorbirii perceput ca natural de un vorbitor nativ, flux independent al rostirii.
3. Vocabular foarte intins ºi complex, folosire a cuvintelor variatã ºi adecvatã, folosire a expresiilor idiomatice.
4. Organizarea clarã a conþinutului ºi a textului. Registru stilistic/ strategii de comunicare adecvate subiectului.
5. Ideile ºi conþinutul comunicate eficient ºi cu uºurinþã, bune deprinderi de negociere ºi de discuþie. Cursantul poate face faþã natural ºi fãrã dificultãþi oricãrei situaþii de comunicare.

ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE
Activitãþi de exersare a competenþelor de comunicare, adaptate la nivelul ºi necesitãþile cursanþilor, susþinute de materiale audio-video (incluse în preþul cursului).

ACTE NECESARE
 • copie dupã actul de identitate
 • copie dupã diploma ultimei instituþii de învãþãmânt absolvite
 • cerere de înscriere

  Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la:
  Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753093269; 0753093267
  E-mail: limbi.straine@irecson.ro
  Persoane de contact: Consuela Albu – director de program, lector de limba englezã, director al Colegiului de Limbi Strãine
  Andreea Manea – asistent manager

 • Date de contact:
  Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
  e-mail: cursuri@irecson.ro
   
     Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table