+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Curs de limba franceza generala - Nivel Mediu 1
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul este al doilea modul din cursul de francezã generalã ºi se adreseazã celor interesaþi sã comunice în limba francezã, vizându-se deopotrivã fluenþa ºi acurateþea exprimãrii scrise ºi orale.
Cursul este structurat pe durata a 3 luni (13 sãptãmâni – 4 ore pe sãptãmânã, total 52 de ore) ºi poate avea loc atât la sediul IRECSON din Str. Francezã nr. 66, Bucureºti, respectiv la sediile IRECSON din alte localitãþi, sau, la cererea cursanþilor, la sediul firmei lor, în zilele ºi la orele convenite împreunã cu lectorul.
Pentru a putea participa la curs, sunt necesare cunoºtinþe de limba francezã la nivel de începãtori.
Cursul se poate finaliza cu un examen de certificare a cunoºtinþelor.

NIVEL ªI TEMATICÃ
Nivelul cursului este MEDIU 1, scopul fiind de a consolida cunoºtinþele de nivelul ÎNCEPÃTORI, pentru ca în final sã se poatã trece la MEDIU 2, într-un modul ulterior.
Cursul abordeazã o varietate de teme cu largã aplicabilitate, susþinute de cunoºtinþe de limbã (gramaticã ºi vocabular), aºa încât sã se realizeze toate funcþiile comunicãrii scrise ºi orale.

OBIECTIVE
1. Stãpânirea de cãtre cursanþi a celor 4 competenþe de comunicare la nivelul MEDIU 1.
2. Susþinerea unei conversaþii în limba francezã cu un partener sau în grup în contexte de comunicare diferite.
3. Comunicare scrisã de mai multe tipuri (mesaje, scrisori).
4. Stãpânirea noþiunilor fundamentale de gramaticã a limbii franceze.

La sfârºitul modulului, cursanþii trebuie sã aibã urmãtoarele calitãþi ale exprimãrii:
1. Folosire variatã ºi corectã a structurilor gramaticale învãþate, cu greºeli minime de morfologie.
2. Receptare fãrã dificultãþi, intonaþie corectã. Fluenþã, tempo adecvat al vorbirii, flux independent al rostirii.
3. Intindere mare a vocabularului folosit, folosire variatã ºi corectã a cuvintelor.
4. Organizarea conþinutului în întregime adecvatã pentru acest nivel. Control al registrului stilistic de bazã.
5. Ideile ºi conþinutul comunicate eficient ºi cu uºurinþã.

ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE
Activitãþi de exersare a competenþelor de comunicare, adaptate la nivelul ºi necesitãþile cursanþilor, susþinute de materiale audio-video (incluse în preþul cursului).

ACTE NECESARE
 • copie dupã actul de identitate
 • copie dupã diploma ultimei instituþii de învãþãmânt absolvite
 • cerere de înscriere

  Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la:
  Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753093269; 0753093267
  E-mail: limbi.straine@irecson.ro
  Persoane de contact: Consuela Albu – director de program, lector de limba englezã, director al Colegiului de Limbi Strãine
  Andreea Manea – asistent manager

 • Date de contact:
  Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
  e-mail: cursuri@irecson.ro
   
     Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table