+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Curs de limba engleza (BUSINESS ENGLISH) - Nivel avansati (advanced)
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul se adreseazã persoanelor care lucreazã în domeniul afacerilor ºi doresc sã acumuleze cunoºtinþe solide de limba englezã.
Variante de curs:
 • 42 ore – 14 sãptãmâni, 3 ore/saptamana 
 • orice altã variantã, la propunerea cursanþilor ºi de comun acord cu lectorul
  Cursul se poate desfãºura atât la sediul IRECSON din Str. Francezã nr. 6, Bucureºti (pentru alte oraºe, la sediile IRECSON din aceste localitãþi) sau, la propunerea cursanþilor, la sediul firmei lor.
  Pentru a putea participa la acest curs, este nevoie sã dovediþi cã deþineþi cel puþin un nivel mediu de cunoºtinþe de limbã englezã standard, în cadrul unui test de evaluare preliminarã.

  TEMATICA
  Cursul abordeazã teme cu largã aplicabilitate în domeniul afacerilor. Printre domeniile/ temele abordate se aflã ºi urmãtoarele:
 • Piaþa muncii, angajãri, interviuri
 • Comunicarea în afaceri
 • Întâlniri ºi negocieri în afaceri
 • Management ºi structura organizaþionalã a companiei
 • Marketing, publicitate, vânzãri
 • Resurse umane
 • Bãnci
 • Finanþe – contabilitate
 • Pieþe de capital ºi de mãrfuri
 • Economia mondialã
 • Aspecte juridice în afaceri
  Se pot adãuga orice teme care prezintã interes pentru cursanþi, eventual aspecte legate de activitatea organizaþiei cãreia îi aparþin.

  OBIECTIVE
  La sfârºitul modulului, cursanþii vor fi capabili:
 • sã poarte conversaþii libere sau adaptate unor situaþii tipice mediului de afaceri
 • sã negocieze contracte
 • sã redacteze rapoarte oficiale
 • sã susþinã prezentãri
 • sã aibã un vocabular bogat ºi nuanþat
 • sã utilizeze eficient structurile gramaticale ale limbii engleze

  ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE
 • conversaþie, simulare de situaþii tipice sau susþinere de prezentãri
 • exerciþii de redactare (scrisori oficiale, contracte)
 • exerciþii cu structuri lexicale ºi gramaticale specifice limbii engleze
 • exerciþii de înþelegere a unor comunicãri pe suport audio sau video

  BENEFICII
 • suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului)
 • predare interactivã prin metoda comunicativã
 • evaluare preliminarã ºi finalã
 • sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video

  ACTE NECESARE
 • copie dupã actul de identitate
 • copie dupã diploma ultimei instituþii de învãþãmânt absolvite
 • cerere de înscriere

  Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la:
  Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753093269; 0753093267
  E-mail: limbi.straine@irecson.ro
  Persoane de contact: Consuela Albu – director de program, lector de limba englezã, director al Colegiului de Limbi Strãine 
  Andreea Manea – asistent manager

 • Date de contact:
  Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
  e-mail: cursuri@irecson.ro
   
     Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table