+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  IMRSPS
 
   

Proiect:
   IMRSPS – Modele de analizã economico-financiarã ale impactului mãsurilor de reformã în sistemul public de sãnãtate

Program de finanþare:
   CEEX

Nr. referinþã:
   517/2006

Perioadã de desfãºurare:
   Sept. 2006 – Oct. 2008

Parteneri:
   1. ASE – Academia de ªtiinþe Economice (Coordonator)
   2. UMF – Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davilla”
   3. IPE – Institutul de Prognozã Economicã
   4. SNSPA – ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative
   5. IRECSON – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje 

Obiectiv general: evaluarea impactului mãsurilor de reformã aplicate asupra sistemului public de sãnãtate în contextul procesului de adaptare a acestuia la cerinþele populaþiei ºi la noile exigenþe ale integrãrii României în Uniunea Europeanã. 

Obiective specifice:
   • Identificarea ariilor de aplicabilitate a modelului þinând cont de mãsurile de reformã implementate
   • Definirea modelului adecvat pentru evaluarea impactului mãsurilor de reformã ºi a unui sistem de anticipare a eventualelor incoerenþe ce pot apãrea în sistem într-un anumit orizont de timp
   • Conturarea unui set de indicatori privind mãsurarea performanþelor sistemului public de sãnãtate în relaþie directã cu mãsurile de reformã întreprinse
   • Analiza impactului financiar al mãsurilor de reformã aplicate în sistemul public de sãnãtate

Grup þintã:
   • Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Administraþiei ºi Internelor
   • Instituþiile de învãþãmânt superior ºi de cercetare
   • Serviciile deconcentrate ale Ministerului Finanþelor Publice
   • ONG si societatea civilã
   • Mass media

Activitãþi:
   • Etapa I: Definirea ariilor de aplicabilitate a modelului
   • Etapa II: Definirea modelului adecvat pentru evaluarea impactului
   • Etapa III: Conturarea unui set de indicatori privind mãsurarea performanþelor. Analiza impactului financiar al mãsurilor

Rezultate:
   • Studiu privind indicatorii utilizaþi în þãrile europene pentru mãsurarea performanþelor sistemelor publice de sãnãtate
   • Metodologie specificã de aplicare a sistemului de indicatori la nivelul sistemului public de sãnãtate din România
   • Studiu privind tendinþele pe plan mondial cu privire la mãsurarea impactului financiar al aplicãrii unor mãsuri de reformã în domeniul sectorului public de sãnãtate
   • Metodologie privind mãsurarea impactului financiar al aplicãrii unor mãsuri de reformã în domeniul sectorului public de sãnãtate
   • Raport privind rezultatele analizei impactului financiar ºi propuneri privind corectarea disfuncþionalitãþilor identificate
   • Lucrare editatã pentru prezentarea rezultatelor proiectului
   • Lucrãri prezentate la congrese ºi conferinþe de specialitate

Buget proiect:
   1.350.000 LEI
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table