+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  Elaborarea strategiei naþionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013
 
   

Proiect
   Elaborarea strategiei naþionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-20131 bazatã pe elementele unei planificãri strategice

Acronim
   Strategia naþionalã CDI 2007-2013

Program de finanþare
   Programul Sectorial de Dezvoltare al Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii

Nr. referinþã
   67/15.07.2005

Perioadã de desfãºurare
   Aprilie 2006 – Octombrie 2006

Parteneri
   1. Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior – CNCSIS (Coordonator)
   2. Academia de Studii Economice, Bucureºti – ASE
   3. Universitatea Politehnica din Bucureºti – UPB
   4. Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca – UBB
   5. Universitatea Al. I. Cuza, Iaºi – UAIC
   6. Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca – UTCN
   7. Agenþia Managerialã pentru Cercetare ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic POLITEHNICA, Bucureºti
   8. Centrul Naþional de Management Programe, Bucureºti – CNMP
   9. Institutul de Economie Mondialã, Bucureºti
   10. Agenþia Spaþialã Românã, Bucureºti – ASR
   11. Academia de ªtiinþe Medicale, Bucureºti – ASM
   12. Grupul de Economie Aplicatã, Bucureºti – GEA
   13. Institutul de Cercetare pentru Calitatea Vieþii, Bucureºti – ICCV
   14. Institutul de Cercetãri Electrotehnice, Bucureºti – S.C. ICPE S.A.
   15. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã, Bucureºti – INCDIE ICPE CA
   16. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Bucureºti – IMT
   17. Institutul Naþional de Cecetare-Dezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia Hulubei”, Bucureºti – IFIN-HH
   18. Institutul de Cercetare ºi Proiectare Tehnologicã pentru Construcþii de Maºini, Bucureºti – ICTCM S.A.
   19. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile ºi Pielãrie, Bucureºti – INCDTP
   20. Institutul Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii, Bucureºti
   21. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Finã, Bucureºti – CEFIN
   22. Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje, Bucureºti – IRECSON
   23. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizicã Tehnicã, Iaºi
   24. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã, Bucureºti – ICI
   25. S.C. SCIENT CONSULT S.R.L., Bucureºti
   26. S.C. EFFECTIVE DECISIONS S.R.L., Sibiu 

Obiectiv general:
Elaborarea unui document programatic care sã prefigureze în final ºi viitorul program-cadru „Planul Naþional CDI pentru perioada 2007-2013”, urmãrind recomandãrile din documentul „Metodologie ºi proceduri pentru obiectivelor ºi prioritãþilor strategice ale cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice naþionale pe perioada 2005-2010”, în conformitate cu Termenii de referinþã ai proiectului.

Grup þintã
   • Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC)
   • Institutele de cercetare ºi unitãþile de învãþãmânt superior din România

Rezultate
   • Raport de evaluare a performanþelor actuale ale activitãþii de CDI, inclusiv a performanþelor PNCDI-I în perioada 1999-2004
   • Raport de analizã a sistemului actual de organizare ºi conducere a activitãþii de CDI
   • Raport de evaluare a mediului intern ºi extern din toate punctele de vedere relevante: economic, social, educaþional, legislativ, cultural, etc.
   • Raport de analizã SWOT a factorilor interni ºi externi de influenþã
   • Raport privind determinarea obiectivelor strategice ºi specifice, prioritizarea acestora ºi schiþarea instrumentelor programatice pentru sistemul CDI din România pentru perioada 2007-2013
   • Document programatic conþinând strategia naþionalã în domeniul CDI structuratã pe elementele unui plan strategic care sã cuprindã instrumentele programatice ºi/sau de proces, instrumentele de finanþare cât ºi sistemul de evaluare ºi control pentru realizarea performanþelor (alãturi de misiune, obiective strategice, obiective specifice, prioritãþi ºi schiþe rezultate din rapoartele elaborate în cadrul fazelor anterioare)
   • Planul Naþional CDI pentru perioada 2007-2013 însoþit de propuneri privind procedurile ºi mecanismele de contractare, finanþare, monitorizare ºi control prin care acest program cadru va putea deveni operaþional
   • Schiþele celorlalte instrumente programatice

Buget proiect
   25.000.000 LEI
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table