+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  ANEVCORED
 
   

Categorie: Conþinut

Denumire proiect: Model ºi program informatic de analizã ºi evaluare a competitivitãþii regiunilor de dezvoltare

Acronim: ANEVCORED

Program de finanþare: Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 92-078/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri: - CO – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON (Bucureºti)
   - P1 – Institutul de Economie Naþionalã – IEN (Bucureºti)
   - P2 – Academia de Studii Economice Bucureºti – ASE (Bucureºti)
   - P3 - Asociaþia Românã de Transfer Tehnologic ºi Inovare – AROTT (Craiova)
   - P4 – Institutul de Cercetãri pentru Instrumentaþie Analiticã – INCDO-INOE2000 (Cluj-Napoca)
   - P5 – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Sudurã ºi Încercãri de Materiale – ISIM (Timiºoara)
   - P6 – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunãrii” – INCDDD (Tulcea)
   - P7 – Institutul Naþional de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã – ICPE (Bucureºti)
   - P8 – Institutul de Proiectãri pentru Automatizãri – S.C. IPA S.A. (Bucureºti)
   - P9 – ECONOMIX NEWS (Bucureºti)

Obiectiv general: realizarea unui model de analizã ºi evaluare a competitivitãþii regiunilor de dezvoltare ºi a unui sistem software asociat acestui model.

Obiective specifice:
   - creºterea nivelului tehnic ºi calitativ în determinãrile cantitative ºi calitative ale parametrilor asociaþi competitivitãþii;
   - aplicarea / respectarea standardelor internaþionale de contabilitate la relaþionarea componentelor competitivitãþii cu cele economice;
   - creºterea gradului de acurateþe ºi precizie, la costuri mici, a determinãrilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivitãþii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
   - valorificarea avantajelor competitive ale regiunilor prin stabilirea unui set de politici ºi mecanisme de implementare a strategiilor de dezvoltare fundamentate prin modelul propus spre dezvoltare;
   - analiza socio-economicã comparativã a regiunilor de dezvoltare;
   - îmbunãtãþirea aptitudinilor de management ale Autoritãþilor Publice Locale (APL) de la nivelul judeþelor ºi Agenþiilor de Dezvoltare Regionalã (ADR), modelul având asociat un sistem de soluþii pentru îmbunãtãþirea activitãþilor ºi fundamentarea deciziilor în vederea creºterii competitivitãþii la nivel local ºi regional;
   - creºterea gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la competitivitatea judeþelor ºi a regiunilor de dezvoltare;
   - creºterea gradului de cunoaºtere a reprezentanþilor ADR-urilor, APL–urilor de la nivel judeþean, Camerelor de Comerþ ºi Industrie judeþene (CCIJ) privind “Competitivitatea la nivel regional ºi modalitãþi de îmbunãtãþirea acesteia”;
   - dezvoltarea cadrului pentru analiza, evaluarea, creºterea ºi consolidarea competitivitãþii la nivelul regiunilor;
   - stabilirea cadrului relaþional pentru integrarea factorilor ºi dinamica economiei bazatã pe cunoaºtere în determinarea viabilitãþii mediului economic pe baza modelului de analiza ºi evaluare a competitivtãþii regionale;
   - asigurarea unui mecanism pentru creºterea competitivitãþii judeþelor ºi a regiunilor de dezvoltare prin exploatarea eficientã a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum ºi a resurselor judeþene în funcþie de nevoile de competitivitate la nivel local.

Grup þintã:
   - Instituþii ale Administraþiei Publice Locale ºi Centrale
   - Agenþii de Dezvoltare Regionalã
   - Camere de Comerþ ºi Industrie
   - Institute de cercetare
   - Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS)
   - infrastructura de inovare ºi transfer tehnologic aflatã sub coordonarea ANCS
   - mediul de afaceri românesc
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza ºi evaluarea competitivitãþii
   2. Elaborarea modelului de analizã ºi evaluare a competitivitãþii
   3. Realizarea sistemului integrat pentru determinarea competitivitãþii la nivelul regiunilor de dezvoltare
   4. Validarea modelului de analizã ºi evaluare a competitivitãþii judeþelor ºi regiunilor de dezvoltare

Rezultate estimate:
   - model conceptual pentru analiza ºi evaluarea competitivitãþii judeþelor ºi a regiunilor de dezvoltare;
   - metodologii (determinarea componentelor competitivitãþii, identificarea ºi stabilirea criteriilor de evaluare asociate componentelor competitivitãþii, identificarea ºi stabilirea indicatorilor asociaþi criteriilor de evaluare, relationarea influenþei indicatorilor asupra criteriilor ºi a criteriilor de evaluare asupra componentelor competitivitãþii);
   - program software asociat modelului;
   - portal pentru asistenþa on-line în domeniul creºterii competitivitãþii judeþelor ºi regiunilor de dezvoltare pentru Administraþiile Publice Locale (APL) de la nivelul judeþelor, pentru Agenþiile de Dezvoltare Regionalã (ADR) ºi pentru alte instituþii publice cu rol de coordonare la nivel judeþean;
   - publicaþie cu titlul “Anuarul Competitivitãþii Regionale”;
   - suport de curs “Competitivitatea la nivel regional ºi modalitãþi de creºtere a acesteia” pentru reprezentanþi ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeþean, ai Camerelor de Comerþ ºi Industrie judeþene, etc.
   - ghid de bunã practicã pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judeþean, Camere de Comerþ ºi Industrie în vederea creºterii competitivitãþii locale ºi regionale;
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect: 2.207.953 RON (din care grant: 2.000.000 RON).


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table