+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  INNOREG
 
   

Denumire proiect: MODEL ªI PROGRAM INFORMATIC PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE INOVARE LA NIVELUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE

Acronim: INNOREG

Program de finanþare: Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 92-079/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON (Bucureºti)
   - P1 – Institutul de Economie Naþionalã – IEN (Bucureºti)
   - P2 – Academia de Studii Economice Bucureºti – ASE (Bucureºti)
   - P3 – Universitatea Politehnica Bucureºti (Incubatortul Tehnologic ºi de Afaceri, CPRU-ITA )
   - P4 – Asociaþia Românã de Transfer Tehnologic ºi Inovare – AROTT (Craiova)
   - P5 – Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronicº ºi Tehnica Mãsurii (Centrul Releu de Transfer Tehnologic ºi Consultanþã) (Bucureºti)
   - P6 – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice (Incubatortul Tehnologic ºi de Afaceri) (RM. Vâlcea)
   - P7 – Institutul de Proiectãri pentru Automatizãri – S.C. IPA S.A. (Bucureºti)
   - P8 – S.C. CORNERSOFT TECH (CST) S.R.L. (Bucureºti)

Obiectiv general: realizarea, pe de o parte a unui model de determinare a gradului inovare la nivelul judeºelor ºi regiunilor de dezvoltare ºi, pe de altã parte, a unui sistem software asociat acestui model prin care sã se poatã analiza modul în care mediul economic ºi de afaceri de la nivelul judeþelor ºi regiunilor de dezvoltare susþine ºi încurajeazã inovarea în cadrul firmelor.

Obiective specifice:
   - creºterea nivelului tehnic ºi calitativ în determinãrile cantitative ºi calitative ale parametrilor asociaþi inov[rii la nivel regional;
   - creºterea gradului de acurateþe ºi precizie, la costuri mici, a determinãrilor specifice analizelor de diagnosticare a proceselor de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
   - fundamentarea strategiilor ºi politicilor în domeniul inovãrii la nivelul administraþiei judeþelor ºi la nivelul agenþiilor de dezvoltare regionalã prin accesul la cifre, date ºi informaþii despre inovarea la nivel judeþean ºi regional, culese, prelucrate ºi analizate;
   - dezvoltarea aptitudinilor specifice managementului inovãrii la nivelul Autoritãþilor Publice Locale (APL) ºi Agenþiilor de dezvoltare Regionale (ADR), modelul avînd asociat ºi un sistem de soluþii pentru îmbunãtãþirea activitãþilor ºi fundamentarea deciziilor;
   - creºterea gradului de informare la a ANCS cu privire la procesul de inovare la nivel regional în vederea corelãrii politicilor de CDI cu nevoile de inovare ºi transfer tehnologic de la nivel regional;
   - creºterea gradului de cunoaºtere a reprezentanþilor ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeþean, Camerelor de Comerþ ºi Industrie judeþene (CCIJ) privind „Inovarea la nivel regional ºi modalitãºi de îmbunãtãþire a acesteia”
   - stabilirea cadrului relaþional pentru inegrarea factorilor ºi dinamica economiei bazatã pe cunoaºtere în determinarea viabilitãþii mediului economic pe baza modelului de determinare a gradului de inovare la nivel regional;
   - definirea unui mecanism la nivel judeþean/regional pentru dezvoltarea IMM-urilor inovative prin exploatarea eficientã a drepturilor de proprietate intelectualã ºi a resurselor judeþene în funcþie de nevoile de informare ºi transfer tehnologic la nivel local.

Grup þintã:
   - Instituþii ale Administraþiei Publice Locale ºi Centrale
   - Agenþii de Dezvoltare Regionalã
   - Camere de Comerþ ºi Industrie
   - Institute de cercetare
   - Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS)
   - infrastructura de inovare ºi transfer tehnologic aflatã sub coordonarea ANCS
   - mediul de afaceri românesc
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Stabilirea cadrului conceptual pentru determinarea gradului de inovare
   2. Elaborarea modelului de determinare a gradului de inovare
   3. Realizarea sistemului integrat pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare
   4. Validarea modelului de analizã ºi evaluare a inovãrii la nivelul regiunilor de dezvoltare

Rezultate estimate:
   - model conceptual pentru analiza ºi evaluarea inovãrii la nivelul regiunilor de dezvoltare;
   - metodologii (determinarea componentelor inovãrii, identificarea ºi stabilirea criteriilor de evaluare asociate componentelorinovãrii, identificarea ºi stabilirea indicatorilor asociaþi criteriilor de evaluare, relationarea influenþei indicatorilor asupra criteriilor ºi a criteriilor de evaluare asupra componentelor inovãrii);
   - program software asociat modelului;
   - portal pentru asistenþa on-line în domeniul creºterii inovãrii judeþelor ºi regiunilor de dezvoltare pentru Administraþiile Publice Locale (APL) de la nivelul judeþelor, pentru Agenþiile de Dezvoltare Regionalã (ADR) ºi pentru alte instituþii publice cu rol de coordonare la nivel judeþean;
   - publicaþie cu titlul “INNO Barometru Regional;
   - suport de curs “Inovarea la nivel regional ºi modalitãþi de creºtere a acesteia” pentru reprezentanþi ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judeþean, ai Camerelor de Comerþ ºi Industrie judeþene, etc.
   - ghid de bunã practicã pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judeþean, Camere de Comerþ ºi Industrie în vederea creºterii competitivitãþii locale ºi regionale;
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect: 2.270.839 RON (din care grant: 2.000.000 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table