+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
- Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning

IRECSON Limbi strãine – o slujbã mai bunã, o viaþã mai bunã!


+ Home > CURSURI > Limbi strãine

Colegiul de Limbi Strãine, în forma sa nouã, apare, pe fundalul unor mai vechi preocupãri ale Institutului IRECSON (experienþã de 10 ani în organizarea de cursuri de limbi strãine), ca un rãspuns la evoluþia societãþii româneºti de azi – dinamicã, în plinã transformare europeanã, cu necesitãþi ºi probleme noi pentru toþi membrii ei. Necesitãþile ºi problemele sunt foarte diverse, dar în ultimã instanþã pot fi subsumate uneia singure: modernizare, care implicã efortul de adaptare ºi de învãþare. ªi printre lucrurile pe care le învãþãm – din necesitate profesionalã, din considerente practice de naturã individualã sau din purã plãcere – sunt limbile strãine. Ele ne deschid lumea: posibilitatea de informare ºi documentare, o slujbã mai bunã, contacte cu oameni de pe alte meridiane, înþelegerea unui film sau a unui cântec, cunoaºterea sub toate formele ei.

CE VREM NOI
• Sã le oferim semenilor noºtri un instrument de comunicare eficient: la ºcoalã sau la muncã, în faþa calculatorului sau a ecranului TV, în sala de conferinþe, pe stradã, în faþa unei cãrþi sau a unei reviste.
• Sã-i facem pe români mai conºtienþi de lume, de Europa ºi, prin aceasta, de propria lor þarã, iar strãinilor sã le dãm ºansa de a ne cunoaºte ºi de a comunica cu noi.
• Sã dãm posibilitatea unei integrãri mai rapide în noua Europã prin instrumentul lingvistic, a cãrui însuºire este aºezatã pe solide baze ºtiinþifice, în cadrul unor programe de instruire la cele mai înalte standarde.
• Sã-i ajutãm pe cei din jur sã gãseascã, prin cunoaºterea limbilor strãine, o slujbã mai bunã ºi o viaþã mai bunã.
• Sã le oferim celor din jur – români sau nu încã români – posibilitatea de a comunica ºi de a cunoaºte.

CURSURILE IRECSON
• Cursuri flexibile, personalizate, pentru orice scop, pentru toate categoriile profesionale
• Cursurile sunt realizate dupã programe elaborate în cadrul Departamentului de cercetare lingvisticã, la fel ca ºi manualele ºi testele de toate tipurile
• Cursurile au loc la orice orã, în funcþie de preferinþele cursanþilor, iar grupele sunt alcãtuite dupã interese ºi dupã preferinþe
• Testare de mare acurateþe (în interiorul cursurilor ºi în afara lor, la cerere): testare preliminarã, testare periodicã, testare finalã
• Cunostinþele de limbã pot fi atestate, la cerere, prin Diplome de competenþã lingvisticã

CURSURI DE LIMBI STRÃINE
Cursurile sunt organizate pentru limbile:
ENGLEZÃ
FRANCEZÃ
GERMANÃ
ITALIANÃ
SPANIOLÃ
PORTUGHEZÃ

Cursuri generale (la nivel începãtori, mediu 1, mediu 2, avansaþi)

Cursuri pentru scopuri speciale (nivel mediu ºi avansat)
• turism
• afaceri
• medicinã
• domeniul juridic
• domeniul militar
• comunicare, media ºi relaþii publice

CURSURI DE LIMBA ROMÂNÃ
• cursuri pentru vorbitori strãini (iniþiere ºi perfecþionare)
• cursuri pentru profesioniºtii din diverse domenii, interesaþi sã-ºi dezvolte capacitatea de exprimare scrisã ºi oralã în limba maternã (comunicare oralã ºi scrisã în limba românã)
• cursuri pentru elevi (pregãtire pentru diverse examene)

CURSURI DE PREGÃTIRE PENTRU BACALAUREAT
• limba englezã
• limba francezã
• limba românã ºi literatura românã

TIPURI DE CURSURI
• cursuri standard: 14 sãptãmâni, 3 ore/ sãptãmânã (total 42 ore)
• cursuri personalizate, organizate în orice format, la solicitarea specialã a celor interesaþi.

OFERTE SPECIALE (discount de 10%)
• pentru elevi (pregãtire pentru bacalaureat)
• pentru firme
• pentru orice grup deja constituit

TESTARE
În cadrul IRECSON se organizeazã, individual sau pentru firme, examene de testare a cunoºtinþelor de limbi strãine, cu posibilitatea de obþinere a unei Diplome de competenþã lingvisticã.


Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table