+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
SERVICII

+ Consultanta complexa
- Evaluãri ºi studii de fezabilitate
+ Consultanþã IT
+ Statistica ºi cercetari de Marketing
+ Comunicare ºi Imagine

IRECSON Evaluãri beneficiazã de o experienþã bogatã, acumulatã în decursul a mai mult de zece ani de activitate. În toatã aceastã perioadã, experþii noºtri au realizat evaluarea a numeroase active, precum ºi evaluarea a peste 2000 de firme mici, mijlocii sau mari, care activeazã în cele mai diverse domenii de activitate.
+ Home > SERVICII > Evaluãri ºi studii de fezabilitate

  Evaluãri ºi studii de fezabilitate
 
   Clienti
Societati comerciale din Industria de Aparare:
SC AVIOANE S.A. CraIova
SC UZINA MECANICA MARSA S.A
SC METROM SA Brasov
SC ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A
+ mai mult
 
   Prezentare

IRECSON Evaluãri beneficiazã de o experienþã bogatã, acumulatã în decursul a mai mult de zece ani de activitate. În toatã aceastã perioadã, experþii noºtri au realizat evaluarea a numeroase active, precum ºi evaluarea a peste 2000 de firme mici, mijlocii sau mari, care activeazã în cele mai diverse domenii de activitate.

Angajaþii ºi colaboratorii departamentului formeazã o echipã dinamicã de profesioniºti, asigurând flexibilitatea ºi promptitudinea necesarã satisfacerii celor mai complexe cerinþe. Experienþa acumulatã permite realizarea unor studii ancorate în realitatea economica a Romaniei, cu specific în diferite zone ale þãrii.

Serviciile oferite includ evaluãri de societãþi, evaluãri de active sau evaluãri de afaceri ºi reprezintã un real suport pentru sprijinirea unei game largi de decizii. Scopul în care se realizeazã aceste studii este divers, incluzând evaluãri în vederea vânzãrii, asocierii, divizãrii, lichidãrii, majorãrii de capital social, precum ºi rapoarte de verificare.

Evaluãrile au la bazã normele aprobate de asociaþia profesionalã - ANEVAR, norme realizate pe baza standardelor internaþionale (IVS) ºi europene (SEV).
+ mai mult
 
   Evaluari de Afaceri

Acest tip de evaluare are la bazã urmãtoarele proceduri:

 • abordarea bazatã pe activ, prin estimarea valorii de piaþã a activelor individuale minus datorii evaluate;
 • abordarea bazatã pe venit, prin actualizarea beneficiilor viitoare sau a capitalizãrii câºtigurilor prezente;
 • abordarea bazatã pe comparaþii de piaþã ºi metode bursiere.

Evaluarea unei afaceri implicã ºi evaluarea activelor necorporale (intangibile) precum: concesiuni, brevete, licenþe, mãrci comerciale ºi alte drepturi similare de proprietate industrialã ºi intelectualã, precum ºi a fondului comercial (clientela, vadul comercial, firma, segmentele de piaþã, emblema, concurenþa, alte legãturi comerciale,  goodwill (echipa de management, punctele slabe ale firmelor concurente, procese secrete de prelucrare, relatiile bune de lucru ale salariatilor, rating de creditare favorabil, apreciere favorabila in
cadrul comunitatii, asocieri favorabile cu alte firme, localizare strategica).

Printre beneficiarii unor astfel de lucrãri de evaluare se numãrã:

 • investitorii interesaþi de cumpãrarea unei întreprinderi sau doar a unui portofoliu de acþiuni
 • acþionãrii, interesaþi de perspectivele de evoluþie a întreprinderii, în scopul fundamentãrii comportamentului investiþional
 • bãncile, interesate de performanþele economico-financiare potenþiale ale întreprinderilor, nivelul de îndatorare, calitatea garanþiilor ºi potenþialul financiar viitor al clienþilor, poziþionarea acestora într-o logicã de rating pentru a modela relaþiile de creditare a întreprinderilor
 • echipa de conducere a fiecãrei înteprinderi, interesatã sã cunoascã estimãrile de valoare asociate fundamentate pe informaþiii de piaþã
 • salariaþii, în special prin forþa conferitã de puterea sindicatelor, interesaþi de corelaþia directã dintre evoluþia firmei ºi creºterea salariilor
 • statul, interesat de evaluarea întreprinderilor din considerente fiscale sau considerente legate de privatizarea unitãþilor cu capital majoritar de stat.

 • + mai mult
   
     Evaluari de Proprietati Imobiliare

  Studiile de evaluare a proprietãþilor imobiliare includ estimarea valorii ºi/sau consultanþã specificã, în scopul luãrii unor decizii în domeniul afacerilor imobiliare.

  Tema celor mai multe Rapoarte de Evaluare de proprietãþi imobiliare implicã estimarea valorii de piaþã, aºa cum este menþionatã în standardul de evaluare SEV 4.03

  Experienþa acumulatã de membrii echipei noastre ne permite sã întocmim pentru clienþi studii de evaluare pentru o gamã largã de proprietãþi precum:

   > terenuri extravilane, agricole, intravilane libere sau construite

   > proprietati incluzand constructii cu destinatii diverse: birouri, centre
  de afaceri, locuinte in cladiri individuale sau apartamente in blocuri
  de locuinte si in vile, spatii comerciale, de depozitare, cladiri
  industriale, constructii agricole, constructii cu destinatie speciala.

  Colaborarea cu experþi din teritoriu, elaborarea în decursul timpului a unei baze de date complexe, permanent actualizatã, ne oferã avantajul posibilitãþii de abordare a evaluãrilor de proprietãþi imobiliare amplasate în diverse zone ale þãrii.
  + mai mult
   
     Evaluari de Bunuri Mobile

  Echipa de experþi deþine o bogatã experienþã în evaluarea de active corporale utilizate în procesul de exploatare în scopul generãrii de venituri, ºi care îºi transmit treptat valoarea asupra produselor/serviciilor oferite:
   > maºini speciale ºi specializate
   > utilaje de producþie ºi instalaþii de lucru, linii tehnologice complexe integrate, maºini cu funcþionare independentã
   > aparate ºi instalaþii de mãsurã, control ºi reglare
   > mijloace de transport
   > mobilier ºi biroticã.

  Principalele tipuri de estimãri se bazeazã pe:
   > valoarea de piaþã
   > valoarea de exploatare în continuitate
   > alte tipuri de valori precum: valoarea de utilizare, de lichidare, de vânzare forþatã, de recuperare sau de licitaþie realizabilã.
  + mai mult
   
     Evaluari de Active Financiare
  Evaluarea activelor financiare are ca obiect estimarea de piaþã a participaþiilor de capital la patrimoniul altor societãþi, participaþii care pot îmbrãca forma:  > titlurilor de valoare
   > creanþelor ataºate participaþiunilor
   > împrumuturilor
   > altor imobilizãri financiare

  Evaluãrile de active financiare includ evaluarea tuturor participaþiilor la capital, diferenþiate dupã puterea decizionalã pe care acestea o conferã deþinãtorilor ºi dupã dimensiunea pachetelor. Evaluarea valorilor mobiliare (acþiuni, obligaþiuni) urmeazã o logicã diferitã, conform subsegmentelor de piaþã pe care acestea sunt susceptibile a fi negociate.
  Printre cei interesaþi de acest tip de evaluãri se înscrie o categorie largã de investitori atraºi de câºtiguri speculative, precum ºi oameni de afaceri sau societãþi care doresc preluarea unor pachete de acþiuni.
  + mai mult
   
    Recomandari 
   Formator
  Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
  + vezi cursul
   
   Manager de Proiect
  Cursul se adreseaz persoanelor care lucreaz ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
  + vezi cursul
   
   Manager marketing
  Cursul i propune sprijinirea participanilor n nsusirea unor instrumente
  + vezi cursul
   


    Cariera  
   
  Managementul carierei
  Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
  + mai mult
   
   
  Cercetare
  Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale i lucrri specifice domeniului. De asemenea include i proiectele de cercetare aplicativ n acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte component a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
  + mai mult
   

  Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table