+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte


+ Home > Cercetare > Proiecte

  ANEVCORED
 
   ANEVCORED
Obiectiv general: realizarea unui model de analizã ºi evaluare a competitivitãþii regiunilor de dezvoltare ºi a unui sistem software asociat acestui model.

Obiective specifice:
   - creºterea nivelului tehnic ºi calitativ în determinãrile cantitative ºi calitative ale parametrilor asociaþi competitivitãþii;
   - aplicarea / respectarea standardelor internaþionale de contabilitate la relaþionarea componentelor competitivitãþii cu cele economice;
+ mai mult
 
  INNOREG
 
   INNOREG
Obiectiv general: realizarea, pe de o parte a unui model de determinare a gradului inovare la nivelul judeºelor ºi regiunilor de dezvoltare ºi, pe de altã parte, a unui sistem software asociat acestui model prin care sã se poatã analiza modul în care mediul economic ºi de afaceri de la nivelul judeþelor ºi regiunilor de dezvoltare susþine ºi încurajeazã inovarea în cadrul firmelor.
+ mai mult
 
  MECOELEC
 
   MECOELEC
Obiective generale ale proiectului:
- realizarea mediului socio-economic, propice dezvoltãrii domeniului, in conditiile cadrului legislativ existent;
- realizarea ºi dezvoltarea parteneriatelor, inclusiv parteneriate public-privat, pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniu;
+ mai mult
 
  UNIKM
 
   UNIKM
Obiective specifice:
- Stabilirea stadiului actual în utilizarea managementului cunoaºterii în educaþia inginereascã
- Studiul politicilor ºi al procedurilormediului de lucru bazat pe managementul cunoºtiinþelor în educaþia inginereascã
+ mai mult
 
  Proiect sectorial
 
   Proiect sectorial
Obiectiv general:
Dezvoltarea conceptului de pol tehnologic în plan regional ºi a clusterelor din reþele regionale, suport al creºterii competititvitãþii operatorilor economici din industria construcþiilor de maºini.
+ mai mult
 
  ROAD WEATHER
 
   ROAD WEATHER
Obiectiv general:
 realizarea unui sistem modular autonom pentru monitorizarea condiþiilor atmosferice pe cãile de transport rutier (temperaturã, presiune barometricã, ceaþã, polei, zãpadã, vânt, pluviometrie).
+ mai mult
 
  CSREX
 
   CSREX
Obiectiv general:
studiul ºi implemetarea responsabilitãþii sociale corporatiste (CSR) în România, în contextul europenizãrii ºi globalizãrii.
+ mai mult
 
  ST-BR
 
   ST-BR
Obiectiv general:
 realizarea unui studiu prospectiv privind implementarea Benchmarking-ului în România.
+ mai mult
 
  UACUZ
 
   UACUZ
strong>Obiectiv general:
 Crearea unui sistem inteligent, mecatronic cu autonomie ridicatã dotat cu/sau fãrã GPS ºi camere video pentru urmãrirea traseului ºi evitarea obstacolelor, cu software adecvat pentru luarea deciziilor, în vederea utilizãrii lui la degajarea zãpezii de pe strãzile înguste, alei ºi trotuare ºi transformarea zãpezii în calupuri de gheaþã în vederea asigurãrii condiþiilor pentru o securitate ºi protecþie maximã a transportului.
+ mai mult
 
  INNOINDEX
 
   INNOINDEX
Model ºi program informatic pentru determinarea gradului de inovare a IMM-urilor

Obiectiv general: realizarea unui model de determinare a gradului de inovare la nivelul unui IMM (în special inovativ) ºi a unui sistem software prin care sã se poatã analiza viabilitatea unui IMM inovativ prin prisma gradului de inovare.
+ mai mult
 
  INTANGEV
 
   INTANGEV
Model ºi program informatic pentru evaluarea activelor intangibile

Obiectiv general: dezvoltarea unui model ºi a unei aplicaþii software pentru evaluarea activelor intangibile (brevete, mãrci, modele de utilitate, design industrial, drepturi de proprietate industrialã ºi drepturi de autor).
+ mai mult
 
  IMRSPS
 
   IMRSPS
IMRSPS – Modele de analizã economico-financiarã ale impactului mãsurilor de reformã în sistemul public de sãnãtate

Obiectiv general:
evaluarea impactului mãsurilor de reformã aplicate asupra sistemului public de sãnãtate în contextul procesului de adaptare a acestuia la cerinþele populaþiei ºi la noile exigenþe ale integrãrii României în Uniunea Europeanã.
+ mai mult
 
  IPCPMMA
 
   IPCPMMA
Obiectiv general: Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potenþialului ramurii de mecanicã finã, mecatronicã, automatizãri, în vederea creºterii competitivitãþii ºi optimizarea activitãþilor specifice ºi dezvoltãrii unui mediu colaborativ.
+ mai mult
 
  Corupþia ºi calitatea serviciilor din sectorul public
 
   Corupþia ºi calitatea serviciilor din sectorul public
Obiectiv general: Elaborarea unui sistem de indicatori pentru caracterizarea corupþiei la nivel înalt ºi descentralizãrii serviciilor publice în contextul integrãrii europene
+ mai mult
 
  Sistem telematic distribuit pentru managementul ºi evaluarea inovãrii tehnologice
 
   Sistem telematic distribuit pentru managementul ºi evaluarea inovãrii tehnologice
Obiectiv general:
Stabilirea unei metode unitare ºi realizarea unui sistem telematic pentru managementul ºi evaluarea inovãrii în scopul accelerãrii investiþiilor tehnologice care sã impulsioneze sistemul inovativ la nivel regional.
+ mai mult
 
  Elaborarea strategiei naþionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013
 
   Elaborarea strategiei naþionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013
Obiectiv general:
Elaborarea unui document programatic care sã prefigureze în final ºi viitorul program-cadru "Planul Naþional CDI pentru perioada 2007-2013", urmãrind recomandãrile din documentul "Metodologie ºi proceduri pentru obiectivelor ºi prioritãþilor strategice ale cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice naþionale pe perioada 2005-2010", în conformitate cu Termenii de referinþã ai proiectului.
+ mai mult
 
  Statistica sociala
 
   Statistica sociala
Denumire proiect
Technical Assistance in Social Statistics Development Project in Romania (Asistenþã tehnicã în proiectul de dezvoltare a statisticii sociale în România)

Program de finanþare
EuropeAid

Obiectivele anchetelor
- Elaborarea, implementarea ºi realizarea unei anchete prin interviu privind educaþia adulþilor în România
- Elaborarea, implementarea li realizarea unei anchete prin interviu privind sistemul de protecþie socialã în România
- Elaborarea, implementarea ºi realizarea unei anchete prin interviu privind starea de sãnãtate a populaþiei din România.

+ mai mult
 
  Recomandari 
 Formator
Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
+ vezi cursul
 
 Manager de Proiect
Cursul se adreseaz persoanelor care lucreaz ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
+ vezi cursul
 
 Manager marketing
Cursul i propune sprijinirea participanilor n nsusirea unor instrumente
+ vezi cursul
 


  Cariera  
 
Managementul carierei
Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
+ mai mult
 
 
Cercetare
Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale i lucrri specifice domeniului. De asemenea include i proiectele de cercetare aplicativ n acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte component a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
+ mai mult
 

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table