+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ CURSURI
+ SERVICII
+ EDITURA
+ Cercetare
+ Home > >


  Termeni de utilizare
 
   

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SÃ CITIÞI ªI SÃ ACCEPTAÞI ACEªTI TERMENI ªI CONDIÞII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CÃ SUNTEÞI DE ACORD CU ACEªTI TERMENI ªI CONDIÞII. SERVICIILE PE CARE ACEST SITE LE FURNIZEAZÃ SUNT REZERVATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI SAU MINORILOR DE PESTE 14 ANI CARE AU CONSIMÞÃMÂNTUL PARINÞILOR DE A UTILIZA ACEST SITE WEB.

1. Definiþii
Pentru scopul acestor termeni ºi condiþii:

Cracking sau hacking înseamna trecerea neautorizatã peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricãrei reþele, server, server web sau cont de utilizator.
Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) înseamnã interferenþa cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, reþea sau server.
Serviciu ↓înseamnã furnizarea cãtre client a accesului la date ºi informaþii transmise de IRECSON ºi furnizorii sãi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.irecson.ro.
Mãrci se referã la faptul cã denumirea "IRECSON", oricum ar fi reprezentatã, inclusiv reprezentãrile stilizate, toate logo-urile ºi simbolurile asociate ºi combinaþii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mãrci înregistrate ale IRECSON sau ale oricãror companii asociate.
IRECSON se referã la Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON.
2. Obligaþiile IRECSON

2.1 IRECSON ºi furnizorii sãi nu îºi asumã rãspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaþii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul IRECSON, al furnizorilor sãi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. IRECSON ºi furnizorii sãi exclud orice sugestie sau garanþie cã:
a) serviciul va fi neîntrerupt sau fãrã erori;
b) eventualele defecte vor fi corectate;
c) serviciul, sau serverul care îl pune la dispoziþia utilizatorilor este lipsit de viruºi sau alte componente care ar putea dãuna utilizatorilor ºi nu pot fi responsabili de vreo acþiune pe care o întreprindeþi pe baza respectivelor informaþii sau a serviciului.
2.2 În nici o circumstanþã IRECSON nu poate fi responsabilã pentru pierderi de naturã directã sau indirectã rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanþã al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legaturã cu acesta.
2.3 Rãspunderea IRECSON (dacã aceasta este stabilitã de cãtre o instanþã judecãtoreascã sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt rezultat în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestor termeni ºi condiþii, este limitatã în cazul fiecãrui eveniment sau în cazul oricãrei serii de mai multe evenimente la suma de 100 de dolari SUA.

3. Utilizare Improprie ºi Rãspunderi

3.1 Clientul este de acord sã foloseascã serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligã cã:
a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afiºa, publica, reproduce, acorda licenþe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaþie sau servicii obþinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) nu va permite vreunui terþ (ºi nu îl va autoriza) sã foloseascã serviciul sau reþeaua de telecomunicaþii IRECSON pentru a transmite sau a recepþiona material care contravine oricãrei legi sau dispoziþii legale în vigoare, de natura obscena, ameninþãtor, agresiv, defãimãtor;
c) nu va desfãºura (ºi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violeazã securitatea sistemelor sau reþelelor pot fi acþionaþi în instanþã, civil ºi penal;
3.2 Clientul este de acord sã exonereze de rãspundere ºi sã nu acþioneze IRECSON în justiþie cu privire la orice pretenþie ridicatã de cãtre un tert, rezultatã din utilizarea serviciului oferit de IRECSON ºi a Internetului de cãtre client, cât ºi cu privire la orice pierdere (directã, indirectã, pe cale de consecinþã sau de altã naturã), costuri, acþiuni, procese, pretenþii, stricãciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecatã) sau alte rãspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de IRECSON ca urmare a încãlcãrii sau ignorãrii de cãtre client a acestor termeni ºi condiþii.

4. Securitate

4.1 Clientul ia la cunoºtinþã cã IRECSON nu poate controla ºi nu oferã nici un fel de sugestii, garanþii sau condiþii privind securitatea sau conþinutul informaþiilor care trec prin reþeaua de Internet sau prin Serviciu.
4.2 Clientul ia la cunoºtinþã cã serviciile sunt disponibile prin Internet ºi deºi IRECSON va face tot ce îi stã în putinþã pentru a menþine securitatea informaþiilor, nu poate garanta cã informaþia pe care Clientul o primeºte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranþã.

5. Conexiunea la alte Reþele sau Terþe Pãrþi

5.1 Serviciul poate fi folosit de cãtre Client pentru a afla diferite informaþii afiºate de cãtre IRECSON pe WEB, pentru a face legãtura cu alte Reþele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajeazã sã respecte politicile de utilizare valabile în acele reþele sau site-uri. Clientul acceptã starea de fapt cã IRECSON nu controleazã aceste site-uri, nu este responsabil ºi nu îºi asumã nici o obligaþie în ceea ce priveºte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conþinutul acestora.
5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reþele este fãcutã numai pentru ajutorul Clientului ºi nu implicã sprijinirea de cãtre IRECSON a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reþele ºi nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul acceseazã acele situri ºi foloseºte produsele ºi serviciile exclusiv pe propriul risc.
5.3 IRECSON nu garanteazã cã serviciile sau conþinutul furnizate de terþe surse sunt acceptabile ºi disponibile în orice parte a României. Dacã Clientul acceseazã alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terþi, IRECSON nu este responsabilã pentru respectarea de cãtre client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele þãri.

6. Informaþii personale

6.1 Prin accesarea acestui site sunteþi de acord cu faptul cã IRECSON are dreptul de a insera numele ºi alte informaþii cu privire la client, rezultate în urma utilizãrii serviciului de cãtre client, într-o bazã de date computerizatã în urmatoarele scopuri:
a) pentru utilizarea acestor date de cãtre IRECSON în scopuri de vânzãri ºi marketing;
b) în scopul prevenirii sau detectãrii infracþiunilor sau fraudelor;

6.2 Scopurile în care IRECSON poate utiliza aceste informatii ºi persoanele cãrora le poate fi oferite sunt tratate pe larg în Reguli de confidentialitate.

7. Generalitãþi

7.1 Modificãri ale acestor termeni ºi condiþii: IRECSON poate modifica aceºti termeni ºi condiþii la anumite intervale de timp fãrã a anunþa Clientul personal. Astfel de modificãri vor fi aduse la cunoºtinþa Clientului prin afisare pe site-ul web la www.irecson.ro. Modificãrile fãcute astfel sunt socotite a fi acceptate de cãtre Client dacã acesta continuã sã foloseascã serviciul dupã afiºarea lor pe site-ul web.
7.2 Forþa Majorã: IRECSON nu îºi asumã responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaþiilor prevãzute în aceºti termeni ºi condiþii, ca rezultat al oricãrei cauze aflate în afara controlului sãu, incluzând dar nelimitându-se la evenimente neprevãzute, condiþii meteorologice nefavorabile, acþiunea sau inacþiunea guvernului, a altor reþele sau a altor autoritãþi competenþe de care IRECSON nu este responsabil.
7.3 Jurisdicþie: acest site web (exclusiv site-uri ale terþelor pãrþi spre care existã link-uri) este controlat de cãtre IRECSON. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptã cã acest contract ºi orice disputã legatã de el sunt guvernate ºi interpretate în concordanþã cu legile României, iar Clientul admite sã se supunã jurisdicþiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în Romania ºi de peste hotare. IRECSON nu oferã nici o asigurare cã conþinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectualã) altor þãri în afara Romaniei. Dacã Clientul acceseazã acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sãu ºi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se aflã.
7.4 Confidenþialitate: IRECSON nu garanteazã cã utilizarea de cãtre Client a acestui site va fi confidenþialã. IRECSON nu este responsabil pentru nici o pagubã pe care o suferã Clientul sau o altã persoanã ca rezultat al confidenþialitãþii cu privire la utilizarea de cãtre Client a acestui site. Orice informaþie pe care Clientul o dezvãluie pe site se poate sã nu fie în siguranþã pe durata transmiterii ei prin Internet. Terþe pãrti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când foloseºte acest site web.Unele servicii pe care le acceseazã Clientul pe acest site îi permit sã primeascã informaþii cu caracter personal.

8. Clientul acceptã sã adere la aceºti termeni ºi condiþii
Clientul confirmã cã a citit ºi acceptat aceºti termeni ºi condiþii. Utilizarea Serviciului de cãtre client implicã acceptarea necondiþionatã a acestor termeni ºi condiþii.
În cazul în care nu sunteþi de acord cu aceºti termeni ºi condiþii, vã rugãm sã nu folosiþi acest site.
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table