+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  IPCPMMA
 
   

Proiect:
   IPCPMMA – Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potenþialului ramurii de mecanicã finã, mecatronicã, automatizãri, în vederea creºterii competitivitãþii ºi optimizarea activitãþilor specifice – dezvoltarea unui mediu colaborativ

Program de finanþare:
   INFOSOC

Nr. referinþã:
   1234/15.09.2006

Perioadã de desfãºurare:
   Sept. 2006 – Oct. 2008

Parteneri:
   1. INCDMF - Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Finã (Coordonator)
   2. IRECSON – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje
   3. ASTR – Academia de ªtiinþe Tehnice din România
   4. CER – Comitetul Electrotehnic Român
   5. UPT – Universitatea Politehnica Timiºoara
   6. IPA CIFATT – Institutul de Proiectãri pentru Automatizãri Craiova
   7. UPB-CCDM – Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicã, UPB
   8. INOE 2000 IHP – Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronicã 2000 

Obiectiv general: Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potenþialului ramurii de mecanicã finã, mecatronicã, automatizãri, în vederea creºterii competitivitãþii ºi optimizarea activitãþilor specifice ºi dezvoltãrii unui mediu colaborativ.

Obiective specifice:
   • creºterea capacitãþii sistemului CDI din cadrul ramurii de mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri de a acumula cunoºtinþe, rezultate ºi experienþã de prim rang în domenii ºtiinþifice ºi tehnologice de vârf ºi de a le difuza ºi transfera cãtre mediul economic ºi social intern pentru creºterea competitivitãþii acestuia;
   • concentrarea ºi valorificarea optimã a potenþialului ºtiinþific ºi tehnologic de înalt nivel existent la nivelul ramurii;
   • sprijinirea formãrii, dezvoltarea, integrarea ºi consolidarea în domeniul vizat a unei platforme tehnologice a cãrei activitate atinge nivelul de excelenþã recunoscut conform normelor internaþionale;
   • accelerarea procesului de aliniere ºi integrare tehnologicã a agenþilor economici din cadrul ramurii, conform cerinþelor ºi reglementãrilor Uniunii Europene;
   • creºterea capacitãþii de a asigura parteneri performanþi din cadrul ramurii în programele de colaborare ºtiinþificã ºi tehnicã ºi în alianþele tehnologice internaþionale;
   • integrarea ºi consolidarea reþelelor de instituþii CD în domeniul vizat.

Grup þintã:
   • Institute CDI din ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri
   • Actori economici din ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri

Activitãþi:
   • Etapa I: Documentare ºi analiza situaþiei actuale a domeniului de mecanicã finã, mecatronicã, automatizãri, privind potenþialul ramurii la nivel naþional ºi european
   • Etapa II: Elaborarea metodologiilor, stabilirea indicatorilor specifici de competitivitate ºi realizarea aplicaþiei pentru caracterizarea competitivitãþii în domeniu
   • Etapa III: Implementarea la nivel naþional a caracterizãrii competitivitãþii în domeniu
   • Etapa IV: Procesarea datelor
   • Etapa V: Structurarea instrumentelor pentru asigurarea unui mediu colaborativ în ramurã

Rezultate:
   • Website-ul proiectului, destinat diseminãrii informaþiilor privind proiectul, parteneriatul ºi rezultatele obþinute
   • Platforma tehnologicã – susþinutã de website-ul proiectului – ce conþine instrumentele de evaluare a competitivitãþii în ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri
   • Bazã de date a actorilor economici din ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri, ce va fi integratã pe platforma tehnologicã
   • Bazã de date a fiºelor cu principalii indicatori economici ai actorilor din ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri, ce va integratã pe platforma tehnologicã
   • Lista indicatorilor de competitivitate specifici ramurii de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri
   • Raport de analizã a situaþiei curente a IMM-urilor active în ramura mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri
   • Rapoarte de cercetare pentru fiecare etapã a proiectului
   • Ghid de bune practici în ramura de activitate mecanicã finã, mecatronicã ºi automatizãri
   • Articole publicate în reviste de specialitate
   • Broºurã de prezentare a proiectului, destinatã diseminãrii informaþiilor privind proiectul, parteneriatul ºi rezultatele obþinute.

Buget proiect:
   1.500.000 RON

Website: http://www.ipcpmma.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table