+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  Sistem telematic distribuit pentru managementul ºi evaluarea inovãrii tehnologice
 
   

Proiect
   Sistem telematic distribuit pentru managementul ºi evaluarea inovãrii tehnologice

Acronim
   STDMEIT

Program de finanþare
   CERES

Nr. referinþã
   3089b/02.11.2005

Perioadã de desfãºurare
   2005-2008

Parteneri
   1. Institutul de Cercetãri Proiectãri electrotehnicã - S.C. ICPE S.A. Bucureºti (Coordonator)
   2. Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii Destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare (Incubatorul Tehnologic ºi de Afaceri) - INMA ITA, Bucureºti
   3. Universitatea "Aurel Vlaicu" - UAV ITA, Arad
   4. Fundaþia „ C-tin Popovici”, Bucureºti
   5. S.C. CORNERSOFT S.R.L. Bucureºti
   6. Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje - IRECSON
   7. Academia de Studii Economice, Institutul de Economie Naþionalã - IEN, Bucureºti 

Obiectiv general:
Stabilirea unei metode unitare ºi realizarea unui sistem telematic pentru managementul ºi evaluarea inovãrii în scopul accelerãrii investiþiilor tehnologice care sã impulsioneze sistemul inovativ la nivel regional. 

Obiective specifice:
   • Identificarea cãilor care pot contribui la promovarea unei cooperãri efective între UCD-uri în calitatea de organizaþii furnizoare de servicii pentru întreprinderi ºi autoritãþi locale, într-un sistem bazat pe concepþia inovativã, astfel încât sã poatã face faþã competiþiei la nivel european ºi internaþional;
   • Încurajarea elaborãrii unei formule politice, care sã poatã satisface toate necesitãþile reale de inovare ale întreprinderilor prin mobilizarea sectoarelor public ºi privat, în scopul susþinerii ºi difuzãrii inovãrii tehnologiei pentru îndeplinirea obiectivelor menþionate;
   • Foaie de Parcurs Tehnologicã (TRM) pentru identificarea necesitãþilor tehnologice ºi modificãrilor cu care se va confruntã industria româneascã în urmãtorii 10 ani. TRM va permite organizaþiilor participante sã dezvolte planuri de acþiune ºtiinþificã ºi tehnologicã pentru construcþia, reînnoirea ºi managementul infrastructurii.

Grup þintã
 Organizaþii care au ca obiect de activitate:
   • arhitecturã, inginerie ºi servicii de consultanþã tehnicã legate de acestea
   • consultanþã pentru afaceri ºi management
   • testãri si analize tehnice
   • cercetare-dezvoltare în ºtiinþe fizice ºi naturale
   • cercetare-dezvoltare în ºtiinþe sociale ºi umaniste
   • consultanþã ºi furnizare de alte produse software
   • prelucrarea informaticã a datelor

Activitãþi
   • Identificarea problemelor referitoare la inovare ºi precizarea stadiului problemelor inovative.
   • Identificarea, evaluarea ºi selectarea soluþiilor inovatoare 
   • Schiþarea unei reþele inteligente
   • Stabilirea elementelor strategiei de inovare
   • Realizarea sistemului pentru informare tehnologicã
   • Dezvoltarea unui serviciu de "e-learning"

Rezultate
   • Reþea SMART TECHNO NET
   • Elemente de strategie
   • Sistem metodologic ºi informatic
   • Portal internet regional/naþional de inovare
   • Platformã sistem de management al instruirii
   • Publicaþii

Buget proiect
   1.600.000 LEI (din care grant 1.450.000 LEI)

Website:
http://backup.cst.ro/stdmeit/


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table