+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  CSREX
 
   

Denumire proiect:
 Responsabilitatea socialã corporatistã în condiþiile europenizãrii ºi globalizãrii. Oportunitãþi ºi constrângeri pentru economia româneascã

Acronim: CSREX

Program de finanþare:
 Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 90107/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Muncii „Alexandru Darabonþ” (INCDPM)
   - P1 – Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã, Muncã ºi Protecþie Socialã (INCSMPS)
   - P2 – Filiala Institutul de Cercetãri ºi Modernizãri Energetice (ICEMENERG)
   - P3 – Institutul Naþional pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (INIMM)
   - P4 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje (IRECSON)
   - P5 – Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã Bucureºti (CURS)
   - P6 – Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureº (UPMTM)

Obiectiv general:
 studiul ºi implemetarea responsabilitãþii sociale corporatiste (CSR) în România, în contextul europenizãrii ºi globalizãrii.

Obiective specifice:
   - Evaluarea stadiului actual privind dezvoltarea CSR în România
   - Elaborarea elementelor de bazã (metodologice, instituþionale, de instruire) pentru implementarea CSR
   - Elaborarea unor instrumente de implementare a CSR (modele pilot)
   - Stabilirea influenþeiprincipalilor factori interni/externi organizaþiilor în aplicarea ISO 26000
   - Creºterea gradului de informare ºi conºtintizare a societãþii româneºti privind beneficiile CSR

Grup þintã:
    - mediul de afaceri românesc
   - institute de cercetãri / universitãþi româneºti
   - instituþii ale administraþiei publice

Activitãþi:
   1. Stadiul actual al tipologiei conceptului CSR la nivel naþional ºi internaþional
   2. Tendinþe actuale în dezvoltarea conceptului CSR în condiþiile europenizãrii ºi globalizãrii
   3. Cercetãri privind impactul implementãrii ISO 26000. Oportunitãþi, constrângeri
   4. Realizarea modelului experimental necesar pregãtirii ºi implementãrii ISO 26000 în companiile din România
   5. Experimentarea modelului pilot ºi demonstrarea utilitãþii ºi functionalitãþii
   6. Definitivarea, experimentarea ºi verificarea modelului de implementare a ISO 26000 în companiile din România ºi diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate estimate:
   - studii de analizã, studii de caz, studii comparative, ghiduri
   - website proiect
   - lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect: 1.796.250 RON (din care grant: 1.739.600 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table